Институт Математики

picma.ru | 1joomla.ru
Математика институтунда диссертацияларды коргоолор
Джээнбаева Гулгаакы Абдыкааровна PDF Басып чыгаруу E-mail

«Интегралдык жана жекече туундулуу интегро-диффе-ренциалдык теңдемелердин чыгарылыштарынын асимптотикалык жана аналитикалык касиеттери», ф.-м.и.к., адистиги 01.01.02.
Илимий жетекчи: ф.-м.и.д.,  профессор Байзаков А. Б.
Диссертация 04.03.2020 ийгиликтүү корголду.

Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.

 
Кулманбетова Сагынбүбү Мусековна PDF Басып чыгаруу E-mail

«Спектринин чекити эселүү сингулярдуу козголгон параболалык маселелерди чыгаруунун асимптотикасы», ф.-м.и.к., адистиги 01.01.02.
Илимий жетекчи: ф.-м.и.д.,  профессор Омуралиев Асан.

Диссертация коргоого 08.03.2019да алынды.
Диссертация 19.06.2019 ийгиликтүү корголду.

Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.
 
Абдылдаева Асель Рыскулбековна PDF Басып чыгаруу E-mail

«Сызыктуу эмес корректүү эмес маселени чектүү ченемдүү ыкмасы менен чыгаруу», ф.-м.и.к., адистиги 01.01.02.
Илимий жетекчи: ф.-м.и.д.,  профессор Саадабаев А.
Диссертация коргоого 29.01.2019да алынды.

Диссертация 5.03.2019 ийгиликтүү корголду.

Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.

 
Кыдыралиев Торогелди Раимжанович PDF Басып чыгаруу E-mail

«Чыгарылыштарды өзгөртүп түзүү усулун дифференциалдык жана интегралдык теңдемелердин асимптотикалык теориясында колдонуу», ф.-м.и.к., адистиги 01.01.02.
Илимий жетекчи: ф.-м.и.д.,  профессор  Байзаков Асан Байзакович.
Диссертация коргоого 29.01.2019да алынды.
Диссертация 5.03.2019 ийгиликтүү корголду.

Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.

 
Байгазиева Нурила Адилетовна PDF Басып чыгаруу E-mail
«БИР КАЛЫПТУУ МЕЙКИНДИКТЕРДИН АЙРЫМ КЛАССТАРЫ ЖӨНҮНДӨ», ф.-м.и.к., адистиги 01.01.04.
Илимий жетекчи:  ф.-м.и.д. Б.Э.Канетов

Диссертация 01.11.2018 ийгиликтүү корголду.

Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.

 
Мамбетов Жоомарт Иманалиевич PDF Басып чыгаруу E-mail

«СЫЗЫКТУУ ЭМЕС, ЖЕКЕЧЕ ТУУНДУЛУУ БИРИНЧИ ТАРТИПТЕГИ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ЖАНА ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР СИСТЕМАСЫНЫН ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫН КОШУМЧА АРГУМЕНТ КИЙИРҮҮ УСУЛУ МЕНЕН ИЗИЛДӨӨ», ф.-м.и.к., адистиги 01.01.02.
Илимий жетекчи: ф.-м.и.д., доцент Аширбаева А.Ж.
Диссертация 01.11.2018 ийгиликтүү корголду.

Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.

 
Асанкулова Майрамкан PDF Басып чыгаруу E-mail
«Ишканалардын оптималдуу жайгаштыруу маселелери жана аларды чыгаруу усулдары», ф.-м.и.д., адистиги 08.00.13.
Илимий кеңешчи: ф.-м.и.д., профессор Жусупбаев Амангельди.

Диссертация 19.10.2018 ийгиликтүү корголду.

Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.

 
Рустамова Динара Кошеевна PDF Басып чыгаруу E-mail
«ЖЕКЕЧЕ ТУУНДУЛУУ  ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР ҮЧҮН  ЛОКАЛДУУ ЭМЕС ЧЕТТИК  МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУ», ф.-м.и.к., адистиги 01.01.02.
Илимий жетекчи: : ф.-м.и.д., профессор Каракеев Т. Т.

Диссертация 25.06.2018 ийгиликтүү корголду.

 
Аскар кызы Лира PDF Басып чыгаруу E-mail
«Биринчи түрдөгү интегралдык теңдемелер үчүн корректтүү маселелер», ф.-м.и.к., адистиги 01.01.02.

Илимий жетекчи: ф.-м.и.д. Г.М.Кененбаева.
Диссертация 25.06.2018 ийгиликтүү корголду.
Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.

 
Алымбаев Асангул Темиркулович PDF Басып чыгаруу E-mail

«ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК, ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕРДИН ЧЕКТИК МАСЕЛЕЛЕРИН ИЗИЛДӨӨНҮН САН-АНАЛИТИКАЛЫК ЖАНА АСИМПТОТИКАЛЫК ЫКМАЛАРЫ », ф.-м.и.д., адистиги 01.01.02.
Илимий кеңешчи: ф.-м.и.д., профессор Байзаков Асан.

Диссертация 13.04.2018 ийгиликтүү корголду.

Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.

 
Байсеркеева Айнура Бектургановна PDF Басып чыгаруу E-mail

«ПСЕВДОПАРАБОЛАЛЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР ҮЧҮН КӨП ӨЛЧӨМДҮҮ ТЕСКЕРИ МАСЕЛЕЛЕР», ф.-м.и.к., адистиги 01.01.02.

Илимий жетекчи: ф.-м.и.д., профессор Аблабеков Бактыбай Сапарбекович.
Диссертация 06.03.2018 ийгиликтүү корголду.
Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.

 
Халилова Гулжан Ташполотовна PDF Басып чыгаруу E-mail

«ВОЛЬТЕРРА ТИБИНДЕГИ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕРДИН ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫН ЫЛДЫЙ ЖАГЫНАН БААЛООЛОР», ф.-м.и.к., адистиги 01.01.02.

Илимий жетекчи: ф.-м.и.д., профессор Искандаров Самандар.
Диссертация 06.03.2018 ийгиликтүү корголду.
Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.

 


1 бет 2 чейин
Институт Коргоолор

2019 ©  Математика Институту